Godt frammøte på årsmøtet
Årsmøtet ble greit avviklet onsdag 24. mars i biblioteket med omkring 40 personer til stede. Gunnar Nygård ledet møtet og presenterte årsberetning og bildeframvisning via data.
 
Prosjektgruppelederne i de pågående prosjekter fortalte kort om prosjektene og hva som er gjort og hva som gjenstår. Sæterbok-prosjektet er nylig avsluttet, men 12 forskjellige prosjekter er i gang med større eller mindre intensitet. Leder for bokprosjektet, Ingegerd Tronbøl, fikk kulturminnelagets skål som takk.

– Uten din store innsats ville det ikke blitt noen bok, sa Gunnar.

Kasserer Steinar Bjørnstad tok for seg lagets økonomi og regnskap. Økonomien er god, og medlemstallet er nå 108. Lagets regnskapsfører, Lars Mobråten, som har gjort en stor jobb med regnskapet, fikk lagets keramikkskål for sitt arbeid.

Leder i valgkomiteèn, Arne Sween, presenterte det nye styret som har kun ei endring – Aud Sætre Nordli erstatter Unni Dagfinrud som varamedlem. Også Unni fikk keramikkskål som takk for sine to år i styret. Den nye valgkomiteèn vil bestå av Ola Kolstad, Martin Skogstad og Tom Helstad. Arne Strand er revisor, men det skal være to, så styret fikk fullmakt til å utnevne en til.

Årsmøtet ble avsluttet med kaffeservering.