Vedtekter
for Nordre Odalen Kulturminnelag

Vedtatt på stiftelsesmøtet den 19. april 2005 og revidert på årsmøtet 7. mars 2016.

§ 1 – FORMÅL

Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Nord-Odals historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. Eventuelle overskudd av virksomheten skal – etter vedtak på årsmøtet – benyttes til tiltak som fremmer kultur- og idrettslivet i bygda.

§ 2 – VIRKSOMHET

Laget kan

 • Utgi historiske og/eller litterære trykksaker med tilknytning til Nord-Odal

 • Arrangere møter, kurs, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet stoff av historisk interesse

 • Arbeide for fortsatt utgivelse av bygdebøker

 • Arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen


§ 3 – MEDLEMMER

Medlemmer av laget er

 • Årsmedlemmer som betaler den fastsatte kontingent

 • Æresmedlemmer etter § 8

Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet. Utmelding av laget må skje skriftlig.

§ 4 – STYRE

Laget skal ledes av et styre på 6 medlemmer med 3 varamedlemmer. 

Årsmøtet velger:

 • Leder og styremedlemmer for 2 år
  Lederens funksjonstid er 1 år; av de andre styremedlemmene er 2 på valg ved hvert årsmøte

 • 3 varamedlemmer for 1 år

 • 1 revisor for 2 år

 • Valgnemnd på 2 medlemmer for 1 år

  Innen styret velges nestleder ogt sekretær. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styret kan utpeke nemnder til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Varamedlemmene skal ha tilsendt sakspapirer. Styrets leder har retten til å opptre utad på vegne av enheten og forplikte den ved sin underskrift. 

§ 5 – ØKONOMI

Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand. Dersom laget tar opp lån for å få gjennomført én eller flere saker, vil juridisk ansvarlig person være lederen eller den som styret utpeker.

§ 6 – ÅRSMØTE

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i lokalpressen eller direkte per brev/e-post til medlemmene med 14 dagers varsel. Årsmøtet skal behandle:

 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Valg
 • Kontingentfastsettelse
 • Innkomne forslag

Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for siste år, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret senest 8 dager i forvegen. 

§ 7 – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det eller når 10 stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

§ 8 – ÆRESMEDLEMMER

Årsmøtet kan velge æresmedlemmer etter forslag fra styret.

§ 9 – VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til endringer skal sendes medlemmene med 14 dagers varsel.

§ 10 – OPPLØSNING

Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med minst 2/3 flertall.